Loading...

Chị Minh

Phụ huynh bé Phi An

Chị Minh

Bé học được cách làm việc nhóm, bắt cặp làm việc một cách ngẫu nhiên. Mình thấy điều này rất tốt, giúp con hiểu rằng trong cuộc sống không thể chỉ làm việc với người mà con thích, và dù trong hoàn cảnh nào thì con cũng phải tìm cách thích nghi, phối hợp để hoàn thành thật tốt.