Nguyễn Đỗ Đông Nghi

Nguyen Do Dong Nghi

Bạn Nguyễn Đỗ Đông Nghi- học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu đã đi thi vào ngày 14/7/2016 và đạt được kết quả IELTS 7.5Bạn Nguyễn Đỗ Đông Nghi là học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu đã đi thi vào ngày 21/4/2016 và đạt được kết quả IELTS 7.5