Trần Hữu Anh

AMA HAI PHONG Huu Anh

“Với Active Learning, em đã đạt được mục tiêu của mình vì được linh động lịch học, cá nhân hóa giáo trình, được Sylvan Learning bảo đảm điểm số đầu ra và đặc biệt, được tham gia thường xuyên các lớp luyện kỹ năng giúp phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng.”Trần Hữu Anh […]