bài thi thử clever kids tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: Clever Kids

Bài thi thử Clever Kids có 5 phần chính, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn và điền vào chỗ trống. Học viên chỉ chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu (bằng cách tích chọn vào ô đứng trước câu trả lời).

Điểm số mỗi phần được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Vocabulary & Grammar

(1pt / each)

2525 MC with graphic N/A
Part 2

Conversation

(1pt / each)

55 MC no graphicN/A
Part 3

Reading

(1pt / each)

55 GF no graphicN/A
Part 4Reading
(1pt / each)
1010 MC no graphicN/A
Part 5Reading
(1pt / each)
55 GF no graphicN/A
Total5050 

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn