BÀI THI THỬ clever kids TẠI SYLVAN

Time allocation: 45 minnutes

Vui lòng nhập email của bạn:
Vui lòng nhập tên học viên:
Vui lòng nhập số điện thoại liên hệ:
Vui lòng nhập tên chi nhánh:

Part 1: Choose the correct answer a, b, or c.

Test focus Points Quantitative Questions
Vocabulary & Grammar
(1pt / each)
25 25 MC with Graphic

1. How old is Tom?question-1_Clever-Kids

 
 
 

2. What is this?clever-kids-placement-test-q2

 
 
 

3. Where is the cat?clever-kids-placement-test-q3

 
 
 

4. How many bicycles are there?Q4

 
 
 

5. What is she wearing?q5

 
 
 

6. What’s the weather like?Q6

 
 
 

7. Where is Rita?Q7

 
 
 

8. How do you go to school?Q8

 
 
 

9. They are ________Q9

 
 
 

10. Whose lunch box is this?Q10

 
 
 

11. What is Mike doing?Q11

 
 
 

12. Where are the people?Q12

 
 
 

13. What are they going to do?Q13

 
 
 

14. How does he feel?Q14

 
 
 

15. What is she doing?Q15

 
 
 

16. What did they do yesterday?Q16

 
 
 

17. I __________________ a bike when I _______ nine.Q17

 
 
 

18. Which animal is faster?Q18

 
 
 

19. Cheetahs are ______________ animals in the world.Q19

 
 
 

20. What was she doing at 5 o’clock?Q20

 
 
 

21. Are French fries made _______ potato?Q21

 
 
 

22. What were you doing when you saw a shark?Q22

 
 
 

23. Have you ever __________ Japanese food before?Q23

 
 
 

24. Did you sing the karaoke well?Q24

 
 
 

25. What did the boy use to wear?Q25

 
 
 

Part 2: Choose the best answer a, b or c.

Test Focus Points Quantitative Questions
Conversation
(1pt / each)
5 5 MC no graphic

26. Jill: I didn’t see you last weekend.
Peter:

 
 
 

27. Jill: Did your sister go with you?
Peter:

 
 
 

28. Jill: Has your aunt got any children?
Peter:

 
 
 

29. Jill: Where does she live?
Peter:

 
 
 

30. Jill: Can I come with you next weekend?
Peter:

 
 
 

Part 3: Read the text and choose and write the correct words in the answer sheet.

Test Focus Points Quantitative Questions
Reading
(1pt / each)
5 5 GF no graphic

part 3

31. Write the correct words in the answer box.

32. Write the correct words in the answer box.

33. Write the correct words in the answer box.

34. Write the correct words in the answer box.

35. Write the correct words in the answer box.

Part 4: Read the text and choose the best answer a, b, or c.

Test Focus Points Quantitative Questions
Reading
(1pt / each)
10 10 MC no graphic
part 4
36. Choose the best answer to fill in blank
 
 
 

37. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

38. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

39. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

40. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

41. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

42. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

43. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

44. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

45. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

Part 5: Read the story and find out the missing words to complete the text.

Test Focus Points Quantitative Questions
Reading
(1pt / each)
5 5 GF no graphic

part 5

46. Read the story and find put the missing words to complete the text.

47. Read the story and find put the missing words to complete the text.

48. Read the story and find put the missing words to complete the text.

49. Read the story and find put the missing words to complete the text.

50. Read the story and find put the missing words to complete the text.


[watupro 1]

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn