BÀI THI THỬ clever kids TẠI SYLVAN

Time allocation: 45 minnutes

Vui lòng nhập email của bạn:
Vui lòng nhập tên học viên:
Vui lòng nhập số điện thoại liên hệ:
Vui lòng nhập tên chi nhánh:

Part 1: Choose the correct answer a, b, or c.

Test focus Points Quantitative Questions
Vocabulary & Grammar
(1pt / each)
25 25 MC with Graphic

1. How old is Tom?question-1_Clever-Kids

 
 
 

2. What is this?clever-kids-placement-test-q2

 
 
 

3. Where is the cat?clever-kids-placement-test-q3

 
 
 

4. How many bicycles are there?Q4

 
 
 

5. What is she wearing?q5

 
 
 

6. What’s the weather like?Q6

 
 
 

7. Where is Rita?Q7

 
 
 

8. How do you go to school?Q8

 
 
 

9. They are ________Q9

 
 
 

10. Whose lunch box is this?Q10

 
 
 

11. What is Mike doing?Q11

 
 
 

12. Where are the people?Q12

 
 
 

13. What are they going to do?Q13

 
 
 

14. How does he feel?Q14

 
 
 

15. What is she doing?Q15

 
 
 

16. What did they do yesterday?Q16

 
 
 

17. I __________________ a bike when I _______ nine.Q17

 
 
 

18. Which animal is faster?Q18

 
 
 

19. Cheetahs are ______________ animals in the world.Q19

 
 
 

20. What was she doing at 5 o’clock?Q20

 
 
 

21. Are French fries made _______ potato?Q21

 
 
 

22. What were you doing when you saw a shark?Q22

 
 
 

23. Have you ever __________ Japanese food before?Q23

 
 
 

24. Did you sing the karaoke well?Q24

 
 
 

25. What did the boy use to wear?Q25

 
 
 

Part 2: Choose the best answer a, b or c.

Test Focus Points Quantitative Questions
Conversation
(1pt / each)
5 5 MC no graphic

26. Jill: I didn’t see you last weekend.
Peter:

 
 
 

27. Jill: Did your sister go with you?
Peter:

 
 
 

28. Jill: Has your aunt got any children?
Peter:

 
 
 

29. Jill: Where does she live?
Peter:

 
 
 

30. Jill: Can I come with you next weekend?
Peter:

 
 
 

Part 3: Read the text and choose and write the correct words in the answer sheet.

Test Focus Points Quantitative Questions
Reading
(1pt / each)
5 5 GF no graphic

part 3

31. Write the correct words in the answer box.

32. Write the correct words in the answer box.

33. Write the correct words in the answer box.

34. Write the correct words in the answer box.

35. Write the correct words in the answer box.

Part 4: Read the text and choose the best answer a, b, or c.

Test Focus Points Quantitative Questions
Reading
(1pt / each)
10 10 MC no graphic
part 4
36. Choose the best answer to fill in blank
 
 
 

37. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

38. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

39. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

40. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

41. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

42. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

43. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

44. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

45. choose the best answer to fill in blank

 
 
 

Part 5: Read the story and find out the missing words to complete the text.

Test Focus Points Quantitative Questions
Reading
(1pt / each)
5 5 GF no graphic

part 5

46. Read the story and find put the missing words to complete the text.

47. Read the story and find put the missing words to complete the text.

48. Read the story and find put the missing words to complete the text.

49. Read the story and find put the missing words to complete the text.

50. Read the story and find put the missing words to complete the text.


[watupro 1]

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
• Hình thành thói quen thích đọc sách
• Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
• Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
• Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
• Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
• Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
• Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn