BÀI THI THỬ Communicative English TẠI SYLVAN

Directions: Now, you will hear several short talks or conversations.
In your test, you will read a question followed by four answers. Choose the best answer to each question.

Vui lòng nhập email của bạn:
Vui lòng nhập tên học viên:
Vui lòng nhập số điện thoại liên hệ:
Vui lòng nhập tên chi nhánh:

LISTENING COMPREHENSION

This is the listening session of the test. There are three parts to this session.

PART I

Directions: You will see the picture in your test book and you will hear four short statements.

Look at the picture in your test book and choose the statement that best describes what you see in the picture. Then mark your answer on your answer sheet.

Look at the sample below and  listen to the four statements.

Part1

Statement (B), “The boys are reading”, best describes what you see in the picture.

Therefore, you should choose answer (B).

Now let us begin Part I with question number one.

Test Focus Points Quantitative Questions
Listening

(1pt / each)

15 15 MC with graphic

1.

Q1

 
 
 
 

2.
Q2 1 e1596425649491

 
 
 
 

3.
Q3 1 e1596425465363

 
 
 
 

4.
Q4 1

 
 
 
 

5.
Q5 1

 
 
 
 

6.
Q6 1 e1596426032765

 
 
 
 

7.
Q7 1 e1596426149367

 
 
 
 

8.
Q8 1 e1596426254751

 
 
 
 

9.
Q9 1 e1596426306861

 
 
 
 

10.
Q10 1 e1596426362604

 
 
 
 

11.
Q11 1 e1596426419597

 
 
 
 

12.
Q12 1 e1596426475183

 
 
 
 

13.
Q13 1 e1596426511862

 
 
 
 

14.
Q14 1 e1596426588551

 
 
 
 

15.
Q15 1

 
 
 
 

PART II

Directions: Now, you will hear a question or statement followed by three responses.

Choose the best response to each question or statement.

Now listen to a sample question:

You will hear: Good morning, John. How are you?
You will also hear: (A) I am fine, thank you.

(B) I am in the living room.

(C) My name is John.

The best responses to the question “How are you?” is choice (A), “I am fine, thank you.”

Therefore, you should choose answer (A).

Now let us begin Part II with question number 16.

 

Test Focus Points Quantitative Questions
Listening

(1pt / each)

20 20 MC no graphic

16. Mark your answer below

 
 
 
 

17. Mark your answer below

 
 
 
 

18. Mark your answer below

 
 
 
 

19. Mark your answer below

 
 
 
 

20. Mark your answer below

 
 
 
 

21. Mark your answer below

 
 
 
 

22. Mark your answer below

 
 
 
 

23. Mark your answer below

 
 
 
 

24. Mark your answer below

 
 
 
 

25. Mark your answer below

 
 
 
 

26. Mark your answer below

 
 
 
 

27. Mark your answer below

 
 
 
 

28. Mark your answer below

 
 
 
 

29. Mark your answer below

 
 
 
 

30. Mark your answer below

 
 
 
 

31. Mark your answer below

 
 
 
 

32. Mark your answer below

 
 
 
 

33. Mark your answer below

 
 
 
 

34. Mark your answer below

 
 
 
 

35. Mark your answer below

 
 
 
 

PART III

Directions: Now, you will hear several short talks or conversations.

In your test book, you will read a question followed by four answers. Choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet.

Now let us begin Part III with question number 36.

Test Focus Points Quantitative Questions
Listening

(1pt / each)

15 15 MC no graphic

36. What is the man probably going to do?

 
 
 
 

37. What is Jeff’s problem?

 
 
 
 

38. Where does the conversation take place?

 
 
 
 

39. When is the next meeting?

 
 
 
 

40. How will the woman probably go downtown?

 
 
 
 

41. What are they probably talking about?

 
 
 
 

42. When is the office open?

 
 
 
 

43. Where does Mr Nishimura live?

 
 
 
 

44. How will the woman probably go to her hotel?

 
 
 
 

45. Why can’t the man speak to Mr Edwards?

 
 
 
 

46. What is Cathy going to do?

 
 
 
 

47. When will she travel?

 
 
 
 

48. What does Melissa want the man to do?

 
 
 
 

49. What is the man’s occupation?

 
 
 
 

50. How much will the taxi cost?

 
 
 
 

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn