Tạ Thuận Ân

Nội dung

Tạ Thuận Ân là học viên của Sylvan Learning 3 Tháng 2, thi IELTS ngày 22 tháng 10 năm 2016 với điểm số rất cao:

Listen: 8.5 – Reading 9.0 – Writing 8.0 – Speaking 7.5Tạ Thuận Ân là học viên của Sylvan Learning 3 Tháng 2, thi IELTS ngày 22 tháng 10 năm 2016 với điểm số rất cao:

Listen: 8.5 – Reading 9.0 – Writing 8.0 – Speaking 7.5

Ta Thuan An_IELTS_8.5

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn