Trần Ngọc Minh Huy

Bạn Trần Ngọc Minh Huy- Học viên Sylvan Learning Huế- TOEIC Basic (26/2/2016) – 10/8/2016) – đảm bảo 450 điểm. Đi thi ngày 21.09.2016 và đã đạt 630/990.Bạn Trần Ngọc Minh Huy là Học viên Sylvan Learning Huế- TOEIC Basic (26/2/2016) – 10/8/2016) – đảm bảo 450 điểm. Đi thi ngày 21.09.2016 và đã đạt 630/990.

Sylvan Learning HUẾ- TRẦN NGỌC MINH HUY

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM