Vui lòng nhập email của bạn:
Vui lòng nhập tên học viên:
Vui lòng nhập số điện thoại liên hệ:
Vui lòng nhập tên chi nhánh:

1. What does the man offer to do?

 
 
 
 

2. What does the woman say the man should be prepared to do?