Nguyễn Thị Trâm Anh

Nội dung

Thank you so much. I win my exam with Overall 6.5: Listening 6.0 – Reading 6.0 – Writing 5.5 – Reading 5.5

Nguyễn Thị Trâm Anh là Học viên của Sylvan Learning CN 3 Tháng 2, thi IELTS ngày 16.08.2014

“Thank you so much. I win my exam with Overall 6.5: Listening 6.0 – Reading 6.0 – Writing 5.5 – Reading 5.5”.

 

 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn