PHÂN BIỆT BETWEEN, AMONG VÀ MIDDLE

phan-biet-between-among-va-middle

Nội dung

Between, Among và Middle đều có nghĩa là “giữa”. Vây làm sao để dùng những từ này một cách chính xác nhất?

 

1. Between.

 • Tại, trong, hay giữa khoảng cách giữa hai người hay hai vật.
  EX: He was standing between Jeff and Kevin.
 • Trong khoảng thời gian phân chia hai ngày, hai sự kiện.
  EX: Many changes took place between the two world wars.
 • Dùng để chỉ mối quan hệ, sự lựa chọn, sự khác nhau….
  EX: Talks between France and Germany are continuing.
 • Nằm trong khoảng thời gian phân chia hai điểm được tính một cách ước lượng
  EX: Her sons, aged between 5 and 9, go to primary school.

2. Among.

 • Được bao quanh hoặc nằm trong một nhóm người hoặc vật
  EX: Surrounded by or within a group of people or things we walked among hundreds of bluebells.
 • Thuộc về một nhóm hoặc sự việc xảy ra bên trong một nhóm
  EX: A British woman was among the 20 victims of the crash

3. Middle.

 • Middle có nghĩa là điểm trung tâm/chính giữa, vị trí trung tâm. Các cụm từ thường đi kèm với middle đó là: the middle, in/by/down…(perposition) + the middle, in the middle of…
  EX: There is a lake with an island in the middle.
 • Middle còn là tính từ, luôn đứng trước danh từ: ở vị trí chính giữa của một vật thể, một nhóm người/vật…, giữa sự bắt đầu và sự kết thúc một sự việc/sự kiện/độ tuổi…
  EX: She’s the middle child of three.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn