Smile, that’s a message

Nội dung

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Nói đến nụ cười,hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một bài viết bằng Tiếng Anh . Trong bài viết này, nụ cười không chỉ là nụ cười, đó còn là một lời nói, một thông điệp.

The silent signals you send out can make or break your first impression

Những tín hiệu ẩn mà bạn thể hiện có thể tạo hoặc phá vỡ ấn tượng đầu tiên của bạn

Count the number of times you have heard or read these words of advice:

Hãy đếm bao nhiêu lần bạn đã nghe hoặc đọc những từ về lời khuyên như vậy:

* “First impressions are lasting impressions”;

“Những ấn tượng đầu tiên là những ấn tượng tồn tại mãi mãi”;

* “The first impression is the only impression that counts and the only one that lasts”; or

“Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng duy nhất mà chú ý và ấn tượng duy nhất mà tồn tại”; hoặc

* “You only have one chance to make a first impression”.

“Bạn chỉ có một cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên”.

Such saying hint at the importance of your image, or your “silent message”.

Những câu nói này chỉ về sự quan trọng của hình thức, hoặc “lời nói thầm lặng” của bạn.

In short, how you carry yourself – physically, emotionally and intellectually – is a key to charisma because it profoundly affects how people react to you.

Nói ngắn gọn, cách bạn thể hiện bản thân – thể hình, cảm xúc và tri thức – là yếu tố chính để thu hút bởi vì nó ảnh hưởng một cách sâu sắc về việc đối phương phản ứng với bạn.

Image is not everything, but it is important, especially if backed up by strong performance.

Hình thức không phải là tất cả, nhưng nó quan trọng, đặc biệt nếu được hỗ trợ bằng sự lao động chăm chỉ.

And a negative first impression – saying the wrong thing, wearing the wrong clothes or coming across as uncaring or inept – can cut off relationships even before they get started.

Và một ấn tượng đầu tiên không tốt – nói sai việc gì đó, trang phục không phù hợp hoặc xuất hiện với sự thờ ơ hoặc vớ vẩn – có thể cắt bỏ những mối quan hệ trước khi chúng bắt đầu.

The big components of your emotional image are a positive attitude, enthusiasm and self-control. Outlook, of course, governs outcomes, and optimists are more likely to be successful as well as inspiring.

Những yếu tố chính của hình thức cảm xúc của bạn là một thái độ tích cực, sự nhiệt tình và tự kiềm chế. Hình thức, dĩ nhiên, chi phối kết quả, và những người lạc quan thường thành công cũng như gây cảm hứng hơn.

This positiveness is generally “inside” you, while enthusiasm is how you show it to others.

Sự tích cực thông thường “ở bên trong” bạn, trong khi sự nhiệt tình là cách bạn thể hiện nó với người khác.

The response you receive from the world mirrors, in large measure, your attitude.

Câu trả lời mà bạn nhận từ thế giới tự phản, nói rộng hơn, là thái độ của bạn.

For example, a friend of mine toured a client’s office and noticed negative, “cute” signs plastered everywhere, such as:

Ví dụ, một người bạn của tôi đã đi tham quan một văn phòng của khách hàng và chú ý những câu tiêu cực, “dễ thương” được dán ở mọi nơi như:

* “It’s hard to soar like an eagle when you’re surrounded by turkeys”; and

“Rất khó bay cao như đại bàng khi xung quanh bạn là gà tây” và

* “Even a bad day on vacation is better than a good day at work”.

“Ngay cả một ngày nghỉ tồi vẫn tốt hơn một ngày làm việc tốt.”

Every message that every employee saw every day was negative. No wonder, my friend later concluded, morale there was low.

Mỗi câu nói mà mỗi người nhân viên nhìn thấy hàng ngày là tiêu cực. Không ngạc nhiên, ngay cả người bạn của tôi, tinh thần làm việc rất thấp.

While I am not suggesting you put on a phoney happy face, I am saying that every word, gesture, expression and impression of yours is being watched – especially in initial encounters – and will either help or hinder you.

Tôi không phải đề nghị bạn mang một bộ mặt vui vẻ giả tạo, tôi nói đây là mỗi từ, cử chỉ, nét mặt và ấn tượng của bạn được chú ý – đặc biệt trong những lần gặp đầu tiên – và sẽ hỗ trợ hoặc cản trở bạn.

Foster “pausitiveness” – Nuôi dưỡng sự tích cực

For a sustained good image, you also must master “pausitiveness”. That means having the discipline to pause and put your personal feelings on hold when you are tempted to lose your temper.

Để có một hình thức đẹp thường xuyên, bạn cũng phải nuôi dưỡng “sự tích cực”. Đó có nghĩa là có phương pháp để dừng lại và đặt những cảm xúc cá nhân sang một bên khi bạn có xu hướng mất sự kiềm chế.

You may make a great first impression, but if you allow yourself to be pushed over the edge – saying and doing things that you later regret – that is the “you” that people will remember.

Bạn có thể tạo một một ấn tượng đầu tiên tốt, nhưng nếu bạn cho phép bản thân đi quá giới hạn – nói và làm những việc mà sau này bạn sẽ hối hận – đó là “bạn” mà người ta sẽ nhớ đến.

A smile can convey a great positive attitude. If you find yourself frequently scowling or grimacing, you need to make a conscious effort to look more pleasant. Otherwise, people might think twice before approaching you for a friendly chat.

Một nụ cười có thể mang một thái độ tích cực cao. Nếu bạn cảm thấy bản thân thường xuyên quắc mắt hoặc cau có, bạn cần tạo một cố gắng có ý thức để hình vui vẻ hơn. Nếu không, người ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi tiếp cận với bạn để trò chuyện.

Smiling is just one of the silent messages you can send. There are so many different ways you can communicate elements of your personality, mood, attitude or emotional state without ever breathing a word.

Mỉm cười chỉ là một trong những tín hiệu mà bạn có thể gởi đi. Có rất nhiều cách mà bạn có thể giao tiếp những yếu tố của cá tính, trạng thái, thái độ hoặc tình trạng cảm xúc mà không cần nói ra một từ.

Learn how to control your silent messages and send the ones that will create positive first impressions.

Hãy học cách kiềm chế những tín hiệu thầm lặng và gởi đi những tín hiệu mà tạo ra những ấn tượng ban đầu tốt đẹp.

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn