Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Luật pháp: Các cơ quan hành pháp và tòa án

cơ quan hành pháp và tòa án

Nội dung

Việc nắm bắt và hiểu rõ các vị trí, các cơ quan hành pháp và tòa án đối với những người đang tìm hiểu về luật pháp là vô cùng quan trọng. Cùng Sylvan Learning Việt Nam bổ sung thêm kiến thức từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Luật pháp liên quan đến cơ quan hành pháp và tòa án với bài viết sau đây nhé!

Từ vựng tiếng Anh về Các cơ quan hành pháp và tòa án

Advocate /ˈædvəkət/: Luật sư, người ủng hộ

For UNICEF, this entails a continued role as an advocate for child rights and supporter of policy dialogue and development.

Đối với UNICEF, điều này đòi hỏi phải tiếp tục đóng vai trò là người ủng hộ quyền trẻ em và hỗ trợ đối thoại chính sách và phát triển.

Attorney in fact /əˈtɜːni ɪn fækt/: Luật sư đại diện pháp lý cho cá nhân

The acts set forth in this Law shall be taken by the parties or by their duly qualified attorneys in fact.

Trên thực tế, các hành vi được quy định trong Luật này sẽ được thực hiện bởi các bên hoặc bởi luật sư đại diện pháp lý đủ năng lực của họ.

Attorney /əˈtɜːni/: Luật sư

Ms. Randolph, as an attorney at Stark, Bell, you worked with the victim Paul Faber?

Cô Randolph, với tư cách là luật sư của Stark, Bell, cô đã làm việc với nạn nhân Paul Faber chưa?

cơ quan hành pháp và tòa án

Attorney at law /əˈtɜːni ət lɔː/: Luật sư hành nghề

In this case participation of the attorney at law is extremely important.

Trong trường hợp này, sự tham gia của luật sư là vô cùng quan trọng.

Attorney general /əˈtɜːni ˈdʒenrəl/: Luật sư/ ủy viên công tố liên bang, Bộ trưởng tư pháp

The AttorneyGeneral has forwarded indictments in 40 cases against 50 police officers under the CAT Act.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chuyển tiếp các cáo trạng trong 40 trường hợp chống lại 50 sĩ quan cảnh sát theo Đạo luật CAT.

District attorney /ˈdɪstrɪkt əˈtɜːni/: Luật sư/ủy viên công tố bang

Not according to the district attorney, assistant attorney the investigating detective and the police that filed charges.

Không phải luật sư bang, trợ lý luật sư thám tử điều tra và cảnh sát đã nộp đơn buộc tội.

Barrister /ˈbærɪstə(r)/: Luật sư tranh tụng

Yet, despite her successes, Sorabji would not be recognised as a barrister until the law which barred women from practising was changed in 1923.

Tuy nhiên, bất chấp những thành công của mình, Sorabji sẽ không được công nhận là luật sư tranh tụng cho đến khi luật cấm phụ nữ hành nghề được thay đổi vào năm 1923.

cơ quan hành pháp và tòa án

Court, law court, court of law /kɔːt/: Tòa án

A judicial district or legal district denotes the territorial area for which a legal court (law) has jurisdiction.

Quận tư pháp hoặc quận pháp lý biểu thị khu vực lãnh thổ mà tòa án pháp lý (luật) có thẩm quyền xét xử.

Criminal court /ˈkrɪmɪnl kɔːt/: Tòa hình sự

The Government of the DRC subsequently transferred him to the International Criminal Court on 7 February 2008.

Chính phủ DRC sau đó đã chuyển anh ta ra Tòa án Hình sự Quốc tế vào ngày 7 tháng 2 năm 2008.

Civil court /ˈsɪvl kɔːt/: Tòa dân sự

In 2006, the first woman was appointed to the post of judge in the Greater Civil Court.

Năm 2006, người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán tại Tòa án Dân sự Greater.

cơ quan hành pháp và tòa án

County court /ˈkaʊnti kɔːt/: Tòa án quận

The County Court held its first session on November 11, 1743, where James Wood served until 1760.

Tòa án Quận tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 11 tháng 11 năm 1743, nơi James Wood phục vụ cho đến năm 1760.

Court of appeal / Appellate court /kɔːt əv əˈpiːl/: Tòa án phúc thẩm/ chung thẩm/ thượng thẩm

The Privy Council’s role is paralleled by certain final courts of appeal acting pursuant to treaty arrangements.

Vai trò của Hội đồng Cơ mật song song với một số tòa án phúc thẩm cuối cùng hoạt động theo các thỏa thuận của hiệp ước.

Court-martial /kɔːt ˈmɑːʃl/: Tòa án quân sự

During this reporting period courts martial were held throughout Canada as well as Macedonia, Bosnia and Germany.

Trong thời gian báo cáo này, các tòa án quân sự đã được tổ chức trên khắp Canada cũng như Macedonia, Bosnia và Đức.

Court of claims /kɔːt əv kleɪm/: Tòa án khiếu nại

After the hearing, the Supreme Court held that the judgment made previously in the Court of Claims would not be changed.

Sau phiên điều trần, Tòa án Tối cao cho rằng phán quyết được đưa ra trước đó tại Tòa án khiếu nại sẽ không bị thay đổi.

cơ quan hành pháp và tòa án

County attorney /kɔːt əˈtɜːni/: Luật sư/ủy viên công tố hạt

At present, Liberia has managed to assign qualified county attorneys and public defenders to all counties.

Hiện tại, Liberia đã quản lý để chỉ định các luật sư hạt có trình độ và những người bảo vệ công chúng cho tất cả các hạt.

Counsel for the prosecution/ prosecuting counsel /ˈkaʊnsl fə(r) ðə ˌprɒsɪˈkjuːʃn/: Luật sư bên nguyên

Perhaps, there is much to learn from the learned counsel for the prosecution.

Có lẽ, có nhiều điều để học hỏi từ những luật sư bên nguyên.

Counsel for the defence/ defence counsel /ˈkaʊnsl fə(r) ðə dɪˈfens/: Luật sư bào chữa

Counsel for the defence may be assisted by other persons, including professors of law, with relevant expertise.

Luật sư bào chữa có thể được hỗ trợ bởi những người khác, bao gồm các giáo sư luật, có chuyên môn liên quan.

Counsel /ˈkaʊnsl/: Luật sư, cố vấn pháp lý

A prisoner has the right to communicate and consult with his or her legal counsel and to resort to the services of an interpreter to exercise that right effectively.

Một tù nhân có quyền liên lạc và tham khảo ý kiến ​​của cố vấn pháp lý của mình và sử dụng dịch vụ của một thông dịch viên để thực hiện quyền đó một cách hiệu quả.

cơ quan hành pháp và tòa án

Executive power /ɪɡˈzekjətɪv ˈpaʊə(r)/: Quyền hành pháp

The participants are 25 representatives of relevant executive power bodies from the CIS.

Những người tham gia là 25 đại diện của các cơ quan quyền lực hành pháp có liên quan từ CIS.

High court of justice /haɪ kɔːt əv ˈdʒʌstɪs/: Tòa án tối cao

The applicant sought judicial review of that decision in the High Court of Justice.

Người nộp đơn yêu cầu sự xem xét lại về mặt tư pháp đối với quyết định đó tại Tòa án Tư pháp Cấp cao.

Judicial power /dʒuˈdɪʃl ˈpaʊə(r)/: Quyền tư pháp

There have been no changes in legislation regarding the organisation of judicial power since 2003.

Không có thay đổi nào về pháp luật liên quan đến tổ chức quyền lực tư pháp kể từ năm 2003.

Judicial /dʒuˈdɪʃl/: Thuộc tòa án (tòa án)

The Commission will also promote training for detention staff under the upcoming strategy on European Judicial Training.

Ủy ban cũng sẽ thúc đẩy đào tạo cho các nhân viên giam giữ theo chiến lược sắp tới về Đào tạo Tư pháp Châu Âu.

Judge /dʒʌdʒ/: Chánh án, quan tòa

In accordance with Article 4(1) of Annex I to the Statute, the Judges shall elect the President of the Tribunal from among their number for a term of three years.

Theo Điều 4 (1) của Phụ lục I của Quy chế, các Thẩm phán sẽ bầu Chủ tịch Tòa án trong số họ với nhiệm kỳ ba năm.

cơ quan hành pháp và tòa án

Lawyer /ˈlɔɪə(r)/: Luật sư

With regard to the right of defence, a considerable increase was registered in the appointment of lawyers for free legal aid since the entry into force of the new Code of Criminal Procedure.

Đối với quyền bào chữa, việc chỉ định luật sư để được trợ giúp pháp lý miễn phí đã tăng lên đáng kể kể từ khi Bộ luật Tố tụng Hình sự mới có hiệu lực.

Legislative power /ˈledʒɪslətɪv ˈpaʊə(r)/: Quyền lập pháp

The actual legislative power belonged to a chamber of 36 deputies, presided over by the Greek Orthodox Metropolitan.

Quyền lập pháp thực tế thuộc về một viện gồm 36 đại biểu, do Thủ phủ Chính thống Hy Lạp chủ trì.

Legislative /ˈledʒɪslətɪv/: Thuộc lập pháp (quốc hội)

Furthermore, new regulatory measures need to be introduced to legislative reform processes, which are already under way as a result of globalization, privatization and liberalization, to ensure equal economic rights and opportunities.

Hơn nữa, các biện pháp quản lý mới cần được áp dụng cho các quá trình cải cách lập pháp, vốn đã và đang được thực hiện do kết quả của toàn cầu hóa, tư nhân hóa và tự do hóa, để đảm bảo các quyền và cơ hội kinh tế bình đẳng.

Magistrates’ court /ˈmædʒɪstreɪt kɔːt/: Tòa sơ thẩm

On 8 July 2000, Magistrates’ Court No. 6 ruled that he should remain in provisional detention.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2000, Tòa án Sơ thẩm số 6 đã ra phán quyết rằng anh ta nên tiếp tục bị tạm giam.

cơ quan hành pháp và tòa án

Magistrate /ˈmædʒɪstreɪt/: Thẩm phán, quan tòa

The punishment was never ordered for Pankhurst, however, possibly because the magistrate feared public backlash against the imprisonment of a woman so respected in the community.

Tuy nhiên, hình phạt này chưa bao giờ được đưa ra đối với Pankhurst, có thể vì quan tòa sợ phản ứng dữ dội của công chúng đối với việc bỏ tù một người phụ nữ rất được kính trọng trong cộng đồng.

Việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề luật pháp cần kiên trì để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hy vọng với những từ vựng trên đây sẽ giúp bạn trau dồi thêm vốn từ vựng cho bản thân, cũng như giúp bạn tự tin giao tiếp hơn trong lĩnh vực luật pháp.

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn