Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Môi trường: Động từ

động từ về môi trường

Nội dung

Bạn là người yêu môi trường, bạn muốn giúp cuộc sống xung quanh chúng ta trở nên xanh sạch đẹp hơn? Hãy cùng Sylvan Learning Việt Nam khám phá những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Môi trường với các động từ gần gũi, thường được sử dụng trong lĩnh vực này nhé!

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề động từ về môi trường

Clean /klin/ làm sạch

The program set in motion a commitment to clean the environment.

Chương trình đưa ra cam kết làm sạch môi trường.

Conserve /kənˈsɜːv/ bảo tồn

To conserve animals, particularly threatened species, States parties must adopt policies and management measures for the sustainable use and the conservation of those species both in and outside their natural habitats.

Để bảo tồn các loài động vật, đặc biệt là các loài bị đe dọa, các Quốc gia thành viên phải áp dụng các chính sách và biện pháp quản lý để sử dụng bền vững và bảo tồn các loài đó cả trong và ngoài môi trường sống tự nhiên của chúng.

Destroy /dɪˈstrɔɪ/ phá hủy

Nature can destroy an environment without any help from intelligent life.

Thiên nhiên có thể phá hủy một môi trường mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ cuộc sống thông minh.

động từ về môi trường

Disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/ biến mất

The rule of law will disappear and the resulting environment will lead to corruption and other illegal practices.

Nhà nước pháp quyền sẽ biến mất và kết quả là môi trường sẽ dẫn đến tham nhũng và các hành vi bất hợp pháp khác.

Endanger /ɪnˈdeɪn.dʒər/ gây nguy hại, tuyệt chủng

About one-fifth of them are endangered or threatened.

Khoảng 1/5 trong số đó có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa.

Erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn

It is estimated that more than a thousand million tonnes of southern Africa’s soil are eroded every year.

Người ta ước tính rằng hơn một nghìn triệu tấn đất phía nam châu Phi bị xói mòn mỗi năm.

động từ về môi trường

Leak /liːk/ rò rỉ

Oil fires, which are prevalent during armed conflicts, present an even more immediate health risk than leaking oil.

Cháy dầu, thường xảy ra trong các cuộc xung đột vũ trang, gây ra nguy cơ sức khỏe nhanh hơn là rò rỉ dầu.

Poach /poʊtʃ/: săn bắn trộm

Despite reinforcing park rangers with military units and gathering extensive intelligence on poaching gangs, park authorities have been unable to stem the slaughter.

Mặc dù đã tăng cường lực lượng kiểm lâm của công viên với các đơn vị quân đội và thu thập thông tin tình báo sâu rộng về các băng nhóm săn trộm, chính quyền công viên đã không thể ngăn chặn cuộc tàn sát.

Pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm

Travelling by bus or bike, you could pollute less.

Di chuyển bằng xe buýt hoặc xe đạp, bạn có thể ít gây ô nhiễm hơn.

động từ về môi trường

Protect /prəˈtekt/ bảo vệ

Promote social wellbeing, protect environment and create economic return thru innovative solutions, with fully priced risks and capital.

Thúc đẩy phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và tạo ra lợi nhuận kinh tế thông qua các giải pháp sáng tạo, với rủi ro và vốn được định giá đầy đủ.

Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc

Device for purifying gas of conducting particles, particularly device for the purification of exhaust gas from fossil fuels.

Thiết bị lọc khí của các hạt dẫn điện, đặc biệt là thiết bị lọc khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.

Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế

There are few opportunities to re-use these residues, unless they are recycled into production processes.

Có rất ít cơ hội để tái sử dụng các chất cặn bã này, trừ khi chúng được tái chế vào các quy trình sản xuất.

động từ về môi trường

Reduce /rɪˈdʒuːs/ cắt giảm

The IIA group was able to divert waste to reduce the environment impact and the use of natural resources.

Nhóm IIA đã có thể chuyển hướng chất thải để giảm tác động đến môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Renew /rɪˈnjuː/ tái tạo

Decomposition also renews the energy cycle with nutrients.

Sự phân hủy cũng làm tái tạo chu trình năng lượng với các chất dinh dưỡng.

Reuse /ˌriːˈjuːz/ tái sử dụng

Bottles are cleaned and reused, while cans are smelted and the metal, usually aluminium or iron, is used to make more cans.

Chai được làm sạch và tái sử dụng, trong khi lon được nấu chảy và kim loại, thường là nhôm hoặc sắt, được sử dụng để làm nhiều lon hơn.

động từ về môi trường

Spill /spɪl/ tràn

Therefore, the oil removal apparatus can rapidly and effectively remove spilled oil from the sea.

Do đó, thiết bị loại bỏ dầu có thể loại bỏ dầu tràn ra biển một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Threaten /ˈθret.ən/ đe dọa

This is an economic, social and environmental problem that primarily affects the countries of the Third World and threatens the survival of the human species.

Đây là một vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường ảnh hưởng chủ yếu đến các nước thuộc Thế giới thứ ba và đe dọa sự tồn vong của loài người.

Throw away /θrəʊ əˈweɪ/ : vứt bỏ

The guests are also requested not to throw away garbage and butts in the yard.

Các vị khách cũng được yêu cầu không vứt rác trong sân.

động từ về môi trường

Use up /juːz ʌp/ sử dụng hết

Tourism does not destroy sites or use up resources, nor does it change natural processes; but it requires good planning and implementation of a proper tourism policy.

Du lịch không phá hủy địa điểm hoặc sử dụng hết tài nguyên, cũng như không làm thay đổi các quá trình tự nhiên; nhưng nó đòi hỏi phải có kế hoạch tốt và thực hiện một chính sách du lịch đúng đắn.

Warm (up) /wɔːm ʌp/: làm nóng/ấm lên

Results showed that as the climate warmed up and more land was turned over to agriculture, the loss of top soil from erosion would exceed the target set for soil erosion.

Kết quả cho thấy rằng khi khí hậu ấm lên và ngày càng nhiều đất được chuyển sang nông nghiệp, việc mất lớp đất trên cùng do xói mòn sẽ vượt quá mục tiêu đề ra về xói mòn đất.

Trên đây là những động từ về môi trường sẽ giúp bạn có thể giao tiếp, bàn luận về chủ đề môi trường với mọi người một cách dễ dàng và đầy tự tin. Hi vọng bạn có thể áp dụng thật tốt và truyền cảm hứng sống xanh đến thật nhiều người hơn nữa nhé!

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn