[Lớp 5] Phép nhân và Phép chia với Số thập phân

Phép nhân và phép chia với số thập phân

Nội dung

Sylvan Learning Việt Nam bên dưới chia sẻ cách hướng dẫn trẻ làm Phép nhân và Phép chia với Số thập phân – Phép nhân và Phép chia lũy thừa 10. Cùng giúp trẻ thành thạo các phép toán đơn giản nhưng lý thú này nhé.

Kỹ năng đạt được

Trẻ có thể:

 • Làm phép nhân/ phép chia lũy thừa 10, bao gồm 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000
 • Mô tả ảnh hưởng của hàng và lớp khi làm phép nhân/ phép chia với số nguyên và số thập phân (nhân với 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000)
 • Áp dụng phân số và số thập phân tương đương để giải toán

Hoạt động toán tư duy lớp 5: Giải toán Phép nhân và Phép chia với Số thập phân

Phép nhân lũy thừa 10

Tải về bài tập: Patterns in Multiplying by Powers of 10

Tổng quan

Trẻ hoàn tất một chuỗi các tính toán với phân số và số thập phân. Sau đó thảo luận về mối liên hệ giữa các phép tính toán đó để tính toán thông thạo hơn và có cảm nhận rõ ràng hơn về số thập phân.

Trẻ cũng khám phá điều gì xảy ra, vì sao và khi nào khi làm phép nhân lũy thừa 10 (0.01, 0.1, 1, 10…).

Hướng dẫn Phép nhân với Số thập phân

 • Giải thích cho trẻ trong thời gian tới sẽ học phép nhân với số thập phân, cũng như làm phép nhân lũy thừa 10, ví dụ như lũy thừa 0.1, 10, 100…Lần lượt viết các đề toán bên dưới lên bảng để trẻ có thể nhìn thấy. Cho các em thảo luận cách giải toán, và sau đó chia sẻ đáp án cũng như lời giải của mình trước lớp.

Phép nhân và phép chia với số thập phân 6

 • Sau khi trẻ đã giải xong 5 đề toán, hãy yêu cầu trẻ thảo luận về mối liên hệ giữa các đề toán nói trên. Trẻ có thể nhận biết sự bằng nhau của ½ và 0.5, giữa ¼ và 0.25. Trẻ cũng có thể nhận thấy có thể dùng ½ của 10 để tìm ¼ của 10, và ¾ (0.75) là 3 lần cuả ¼. Trẻ cũng lưu ý rằng, khi nhân một số thập phân với 10, trẻ đã dời dấu phẩy ngăn cách thập phân sang phải một số. Ví dụ: 0.25 x 10 = 2.5.
 • Mô tả mối liên hệ giữa các đề toán để giúp trẻ bắt đầu quen với các chiến thuật tính toán tương tự với số thập phân. Trẻ sẽ giải được các bài toán với số thập phân tương tự.
 • Phát bài tập mẫu Phép nhân lũy thừa 10 cho trẻ. Cùng xem bài tập với trẻ. Thảo luận các phương trình mẫu trong mỗi bảng và giúp trẻ liên hệ giữa các thành phần của phương trình với tình huống của đề toán. Nhắc trẻ cách chuyển các số thập phân (ví dụ 0.01 hay 0.1) thành phân số cho đúng.
 • Cho trẻ có thời gian để hoàn thành bài tập được phát. Sau đó cả lớp cùng thảo luận xem điều gì làm trẻ ghi nhận về phép nhân với 0.01, 0.1 và 10. Thảo luận lần lượt từng bài tính một, và khuyến khích trẻ chia sẻ vì sao hình mẫu mà trẻ thấy (Ví dụ “khi bạn nhân một số với 0.01, dấu phẩy sẽ dời sang phải 2 chữ số”) lại đúng,

Bài tập Nhân lũy thừa 10 mở rộng

1. Nếu trẻ hoàn thành bài tập sớm, hãy giao thêm các bài toán sau.

45 x ___ = 0.045     45 x ___ = 4500     45 x ___ = 4.5

2. Giải thích thuật ngữ “lũy thừa 10” và giới thiệu các phép nhân lũy thừa. Lũy thừa 10 là kết quả nhân số 10 cho chính nó theo số lần nhất định.

Phép nhân và phép chia với số thập phân 5

Giao cho trẻ thêm nhiều bài tập để thành thạo phép Nhân lũy thừa 10.

Phép chia lũy thừa 10

Tải về bài tập: Patterns in Dividing by Powers of 10

Tổng quan

Trẻ hoàn tất một chuỗi các tính toán với phân số và số thập phân. Sau đó thảo luận về mối liên hệ giữa các phép tính toán đó để tính toán thông thạo hơn và có cảm nhận rõ ràng hơn về số thập phân.

Trẻ cũng khám phá điều gì xảy ra, vì sao và khi nào khi làm phép chia lũy thừa 10 (0.01, 0.1, 1, 10…).

Hướng dẫn Phép chia với Số thập phân

 • Lần lượt viết các đề toán bên dưới lên bảng để trẻ có thể nhìn thấy. Cho các em thảo luận cách giải toán, và sau đó chia sẻ đáp án cũng như lời giải của mình trước lớp.

Phép nhân và phép chia với số thập phân 3

 • Sau khi trẻ đã giải xong 5 đề toán, hãy yêu cầu trẻ thảo luận về mối liên hệ giữa các đề toán nói trên. Trẻ có thể nhận thấy kết quả nhân một số với 0.1 thì cũng bằng với chia một số cho 10. Hay nhân một số với 0.01 thì cũng bằng với chia một số cho 100. Với suy nghĩ đó, trẻ có thể giải bài toán 600 x 0.04 theo cách lấy 600 : 100 = 6 và 6 x 4 = 24.
 • Giải thích với trẻ hôm nay sẽ học chia lũy thừa 10 như chia cho 0.1, 10 và 100. Chiếu các bài toán mẫu về Chia lũy thừa 10 lên bảng và phát cho mỗi em một tờ bài tập này. Cả lớp cùng làm và thảo luận. Cùng thảo luận các phương trình mẫu trong mỗi bảng và yêu cầu trẻ liên hệ từng thừa tố của phương trình với dạng đề toán này.

Phép nhân và phép chia với số thập phân 3

 • Trong lúc cùng làm bài tập, hãy để trẻ thảo luận làm sao để viết một số lớn hơn 1 như là 1 phân số. Khi này, trẻ sẽ học được cách viết một phân số kiểu x/100. Ví dụ 2.47 = 247/100. Chia một số cho 100 để có được phân số là cách tương đối dễ hiểu đối với trẻ.
 • Yêu cầu cả lớp cùng thảo luận kết quả. Khuyến khích trẻ sử dụng lũy thừa 10 để giải đề toán. Sau đó yêu cầu cả lớp trả lời trẻ nhận thấy điều gì khi chia cho 0.01, 0.1 và 10. Khuyến khích trẻ chia sẻ cách làm mà trẻ thấy khi chia lũy thừa 10 là đúng. Ví dụ, “Khi bạn chia một số cho 0.01, dấu phẩy thập phân sẽ dời về tay phải 2 chữ số”. Khuyến khích trẻ làm thêm nhiều bài toán tương tự chia lũy thừa 10 để giải thích cách làm.

Phep nhan va phep chia voi so thap phan 4

4/100 = 4/10 nhưng 5/100 chỉ là 5/100

Tóm tắt cách làm phép chia lũy thừa 10, khi chia cho 0.01, 0.1 và 10, và phát bài tập cho trẻ để thực hành thêm.

Bài tập Chia lũy thừa 10 mở rộng

Nếu trẻ hoàn thành bài tập sớm, hãy giao thêm các bài toán sau.

45 :  ___ = 0.045     45 : ___ = 450     45 x ___ = 4.5

45 : 10 = 45 x ___     45 : 0.1 = 45 x ___     45 : 0.01 = 45 x ___

Giao cho trẻ thêm nhiều bài tập để thành thạo phép Chia lũy thừa 10.

Tham khảo thêm Toán tư duy lớp 4: Thực hiện Phép nhân và Phép chia thông qua ước tính

Trên đây, Sylvan Learning Việt Nam đã chia sẻ cách hướng dẫn trẻ làm Phép nhân và Phép chia với Số thập phân – làm Phép nhân và Phép chia lũy thừa 10. Chúc bạn và trẻ có giờ học tập vui vẻ.

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn